English (United Kingdom)

Giải Quyết Tranh Chấp

 

Tại Việt Nam, trọng tài là một hình thức giải quyết chấp lựa chọn thay thế để giải quyết các tranh chấp thương mại bên cạnh hệ thống tòa án. Pháp luật Việt Nam đã có những cải cách đáng kể trong lĩnh vực này tiến tới thiết lập khung pháp lý mở và hiệu quả hơn cho hình thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.
EPLegal tư vấn cho khách hàng về soạn thảo và sử dụng điều khoản trọng tài cũng như hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp thông quan trọng tài Việt Nam cũng như trọng tài quốc tế. Chúng tôi có kinh nghiệm đại diện cho nguyên đơn và bị đơn trong tranh chấp xét xử bởi Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) và Trung tâm trọng tài khu vực Kuala Lumpur (KLRCA).