TONY NGUYỄN

Luật sư sáng lập cấp cao | VIỆT NAM VÀ ANH QUỐC

Email: tonynguyen@eplegal.com
Số điện thoại: +84 90 966 1001
VCARD: https://tappi.vn/Tonyng_Eplegal

‘TRỌNG TÀI VIÊN’  CỦA CÔNG TY EPLEGAL tại Việt Nam và Anh Quốc

Dự án tiêu biểu:

  • Làm việc trong các dự án phát triển và cấp vốn trong ngành dầu khí, bao gồm thuê tàu/FPSO/FSO và hợp đồng EPC/EPIC.
  • Đại diện cho khách hàng trong các tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và các tổ chức quốc tế như THAC, SIAC, ICC, LCIA, GATT, NUTS
  • Được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng tư vấn khoa học tại VIAC, tham gia đào tạo, nghiên cứu và soạn thảo nội quy VIAC.
  • Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC).
  • Trở thành trọng tài viên tại VIAC và được bầu làm Chủ tịch Ủy ban của Chi nhánh CIArb tương lai tại Việt Nam.
  • Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Viện Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIARb), tổ chức độc lập đầu tiên cung cấp đào tạo về trọng tài và ADR tại Việt Nam.
  • Được Viện Trọng tài Công chứng (CIArb) chứng nhận là hòa giải viên đầu tiên và là thành viên Việt Nam.
  • Đại diện cho khách hàng tại KCAB INTERNATIONAL.